مجموعه زعفران جلالیان و شرکت بازرگانی قائنات پخش با توانایی بالا در سطح تولید پاسخ گوی نیاز های عمده شما به زعفران به صورت عمده هستند.