آدرس: خراسان جنوبی – شهرستان قائنات (پایتخت زعفران و زرشک جهان) – خیابان امام خمینی – حدفاصل میدان شیرازی و بزرگمهر یک – واحد ارتباطات مجموعه زعفران جلالیان

تلفن واحد روابط عمومی: 3546 – 3252 – 056
تلفن واحد فروش و خدمات: 8541 – 3252 – 056
کد پستی: 9761983883
Jalaliyan building,bozorgmehr Sq,qaenat ,south khorasan,IRAN
Po box:9761983883
Tel:0098 56 3252 3546 3252 8541
Whats App:0098 919 8323466
Mail:info@ghaenatpakhsh.ir
Web:ghaenatpakhsh.ir